Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie.

 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.

 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania.

 5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

 9. Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

 10. Współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;

 11. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących młodocianych, w zakresie dotyczącym wykazu zawodów, za które może być dokonywana z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2019-02-22